Přihlášení

Interní část je pro studenty a absolventy výcviku. Nemáte-li heslo, napište si o něj na: info@gestalt-praha.cz.

Odběr NewsLetteru

webarchiv_certifikat_c

Naše stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Gestalt-praha.cz Postgraduální vzdělávání Postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty

Gestalt terapie s dětmi a adolescenty

Institut pro výcvik v Gestalt terapii organizuje již 2. běh postgraduálního výcviku v Gestalt terapii dětí a adolescentů (GTDA), který bude probíhat probíhá v období září 2016 - říjen 2018, v celkovém rozsahu 203 hodin (108 hodin metodologie, 56 hodin sebezkušenosti a 39 hodin skupinové supervize). 

Ve výcviku si osvojíme základní principy pro terapii dětí a adolescentů v Gestalt modalitě, včetně fáze diagnostické a fáze plánování léčby, s návazností na moderní poznatky neuropsychologie, vývojové teorie, narativní práci s příběhem dětí. Zaměříme se na práci s emocemi dětí, specificky s pocitem viny, studem, vztekem a agresí dětí. Dále si osvojíme základní postupy terapie s dětmi v klinické praxi. Předposlední setkání zaměříme na spolupráci s rodiči a celou rodinu v rámci GTDA. Poslední setkání věnujeme kreativitě a jejímu využití v terapii dětí, se zaměřením na některé konkrétní tvořivé metody práce. Po celou dobu výcviku budeme kreativně využívat různých metod práce s dětmi, jako jsou: pískoviště, figurky, hlína, metafory, psaní příběhů atd. Teorii a metodologii integrujeme skrze diskuse, kazuistiky, supervize konkrétních případů a samotné tvořivé přístupy práce.

Výcvikoví zahraniční lektoři patří mezi světově uznávané kapacity v oblasti GTDA, vyučují na nejlepších výcvikových pracovištích v Gestalt terapii V USA a UK, na univerzitách, jsou zkušení bohatou praxí s dětmi, adolescenty i rodinami, specializují se na vzdělávání v oblasti GTDA, podílejí se na moderních výzkumech v této oblasti, publikují své články v různých odborných periodicích. Lektoři z ČR patří mezi přední lektory terapie dětí v Gestalt modalitě v ČR, mají bohatou praxi v GTDA a podílejí se na komplexním rozvoji vzdělávání a terapie dětí v ČR.

V rámci výcviku se budou střídat dva typy setkání:

1) metodologické semináře. Budou obsahovat část teoretickou, nácvikovou i sebezkušenostní, prožitkovou. Budou probíhat od pátečního večera do neděle odpoledne, v rozsahu 16 hodin. Překlad z anglického jazyka u zahraničních lektorů je zajištěn.

2) integrační víkendy. V nich se zaměříme na integraci tématu z minulého setkání, diskuse, kazuistiky, pravidelně proběhne supervize v menších skupinkách pod vedením Gestalt supervizora. Zahrneme i drobnější témata typu právní aspekty práce s dětmi, skupinová terapie dětí, atd. Setkání budou probíhat od soboty do neděle, v rozsahu 13 hodin (7 hodin integrace, 6 hodin supervize).

 

Lektoři výcviku:

Felicia Carroll (USA) – přes30 let spolupracuje s Violet Oaklander, učí a superviduje Gestalt terapii dětí a adolescentů po celém světě, je ředitelkou a trenérem West Coast Institute for Gestalt Play Therapy, je editorem International Gestalt Journal, více o ní na www.feliciacarroll.com

Christine Stevens (UK) – od roku 1987 se věnuje postupně Gestalt terapii s dětmi a rodinami, její supervizi, tréninku po celém světě, je editorem British Gestalt Journal, specializuje se na téma tvořivého přístupu k terapii dětí a využívání různých tvořivých metod v kontaktu s nimi. Více o Christine Stevens na www.psychotherapynottingham.com

Alena Vávrová (ČR)  - psycholožka a Gestalt terapeutka pro děti a dospělé, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze, dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých, v současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiny v Praze. Zaměřuje se ve své praxi na využívání terapeutického pískoviště, tento nástroj i vyučuje v rámci ČR a Slovenska. www.detsky-psycholog.cz

Alžběta Michalová (ČR) - psycholožka a Gestalt terapeutka, absolventka postgraduálního výcviku v GTDA a členka EAGT, specializuje se na individuální a skupinovou terapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a dospělými. Zaměřuje se na emoční nestabilitu, vývojovou a rodinnou problematiku, psychosomatické potíže, postresové a traumatické poruchy, potíže se sociálním přizpůsobením a na sebezkušenostní skupinovou dynamiku. Od roku 2007 je lektorkou v IVGT. Více o ní na www.deti-psychoterapie.cz.

Kamila Wawroszová (ČR) – dětská klinická psycholožka a Gestalt terapeutka, absolventka postgraduálního výcviku v GTDA, s atestací s klinické psychologie, systematické psychoterapie a dětské klinické psychologie. Má mnohaleté zkušenosti z oblasti dětské klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychoterapie jak ve státních zdravotnických zařízeních, tak ve své soukromé praxi. Od roku 2012 pracuje jako dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka na Psychosomatické klinice v Praze. Zároveň provozuje soukromou psychologickou praxi a přednáší. Více o ní na www.detsky-klinicky-psycholog.cz

Kamil Janhuba (ČR) – vedoucí lékař Oddělení dětské psychiatrie a psychologie Fakultní nemocnice Brno, Gestalt terapeut pro děti a dospívající, absolvent postgraduálního výcviku v GTDA. 

 

Plánovaná témata metodologických setkání:

1. Základní principy GT s dětmi a  adolescenty, úvod do tématu (A. Michalová, A. Vávrová)

2. Assessment, Diagnosis and Treatment Planning in Gestalt Play Therapy (osvojení si základních teoretických principů GTDA, využívání těchto principů ve zhodnocení a diagnostikování v rámci kontaktu s dítětem, praktické využívání toho, jak plánujeme péči o dítě, v rámci modelu V. Oaklander) (F. Carroll)

3. Anger, Aggression, Shame and Guilt in Working with Children/Adolescents (jak zacházet s pocitem viny, se studem dětí, jeho význam a vývoj ve vztahu k budování Self dítěte, propojení s vyjadřováním dětského hněvu a destruktivním agresivním chováním, rozvoj sebepřijetí a sebehodnoty dítěte podle modelu V.Oaklander) (F.Carroll)

4. Processes of Integration and Writing Life Narratives (využívání práce s příběhem k léčbě traumatu a ztráty u dětí, osvojení si metody narativního psaní pro děti, které pomáhá obnovit zdravý vývoj dítěte) (F. Carroll)

5. GTDA v klinické praxi (kontext spolupráce s psychiatrem, GTDA s ohledem na konkrétní diagnózy podle MKN X. (K. Wawroszová, K. Janhuba)

6. Spolupráce s rodiči a rodinou v rámci GTDA (Ch. Stevens)

7. Tvořivost v GTDA (Ch. Stevens)

 

Termíny setkání ve školním roce 2016/2017:

16. - 18. 9. 2016 - Úvod do GTDA 

19. - 20. 11. 2016  - Integrační setkání

20. - 22. 1. 2017 - Stud, vina a agrese v GTDA (Felicia Carroll)

4. - 5. 3. 2017 - Integrační setkání

12. - 14. 5. 2017 - Životní příběh dítěte a integrace (Felicia Carroll)

3. - 4. 6. 2017 - Integrační setkání

8. - 10. 9. 2017 - Zhodnocení, diagnostika a plánování léčby v GTDA (Felicia Carroll)

14. - 15. 10. 2017 - Integrační setkání

Vzdělávací program je akreditovaný MŠMT - Č.j.:MSMT-20351/2013-1-416.

 MÍSTO: Praha (Mateřská škola Masná pro metodologické semináře, Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 6 pro integrační semináře)

Postgraduální vzdělávání je určeno pro absolventy presenční části výcviku v Gestalt terapii (INSTEP, Dialog, IVGT…), s předpokladem, že praxe s dětmi, adolescenty nebo rodinami je aktuální anebo v blízké době dostupná. 

DOTAZY: Pro dotazy k obsahu seminářů se obracejte na Alenu Vávrovou ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 777 880 573),pro dotazy k přihlášce a k registraci na Alžbětu Michalovou ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 737 105 462). Finanční a administrativní stránku má na starosti Ing. Libuše Hummelová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 724 262 317).

CENA: průměrně 20.400Kč včetně DPH (16.860Kč bez DPH) za jeden školní rok (obsahuje 3 metodologická setkání, 3 integrační setkání včetně supervize – 19,5 hodiny supervize/rok, pracovní materiály). Částku je možné rozložit do 2 splátek, 50% celkové částky je splatné do 30. června 2016, druhá část platby do 31. ledna 2017. Výcvik trvá 5 semestrů, 2,5 roku a jeho celková cena vyjde tedy na 51 000 Kč (7 metodologických setkání, 5 z nich se zahraničními lektory, 7 integračních setkání, vč. supervize.)

Vzhledem k různé finanční náročnosti jednotlivých částí výcviku, především jeho prvního školního roku, platby budou během výcviku rozložené následujícím způsobem:
školní rok 2016/2017: 25.000 Kč, 1. semestr 12.500 Kč (placeno do 30.6.2016), 2. semestr 12.500 Kč (placeno do 31.1.2017)
školní rok 2017/2018: 20.400 Kč, 1. semestr 10.200 Kč (placeno do 31.7.2017), 2. semestr 10.200 Kč (placeno do 31.1.2018)
školní rok 2018/2019: 5.600 Kč (placeno do 31.7.2018)
Platby zasílejte na účet č.: 297297/5500 (Raiffeisenbank), VS: vaše telefonní číslo, do zprávy pro příjemce: GTDA a vaše jméno. Platbu je možné po domluvě individuálně rozložit i do menších částí či platit na místě v hotovosti. Faktury vám vystaví Ing. Libuše Hummelová, ředitelka IVGT, která spravuje administrativu výcviku v GTDA (kontakt viz níže).