fall within the law, and that is why they will lose their precious brilliance, can not restore. In the case of high value jewelery attempted to remove discolored skin and expose the underlying layer iridescent, but this operation is very thin and does not always succeed. Although more cautious handling beads age if, due to the disintegration of conchiolin, and there is reason to suspect that the bead can maintain the appearance of more than half a century. Beads with an age of about 200 years, are buy estrace iymed black and look like blue steel, so it is almost impossible to identify. An attempt was made to restore the original shape irradiation of ultraviolet rays and treatment of bleaching solutions, solvents, and so on. D., but these attempts failed, as it was planned, because the reason is conchiolin degradation. The beads can be found in ancient graves have turned to dust when touched, and when the former decorated ring, disappeared or became a brown powder, when Grenada or other stones have not changed over centuries.

Přihlášení

Interní část je pro studenty a absolventy výcviku. Nemáte-li heslo, napište si o něj na: info@gestalt-praha.cz.

Odběr NewsLetteru

webarchiv_certifikat_c

Naše stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Gestalt-praha.cz Postgraduální vzdělávání

Gestalt terapie s dětmi a adolescenty

Institut pro výcvik v Gestalt terapii organizuje již 2. běh postgraduálního výcviku v Gestalt terapii dětí a adolescentů (GTDA), který bude probíhat probíhá v období září 2016 - říjen 2018, v celkovém rozsahu 203 hodin (108 hodin metodologie, 56 hodin sebezkušenosti a 39 hodin skupinové supervize). 

Ve výcviku si osvojíme základní principy pro terapii dětí a adolescentů v Gestalt modalitě, včetně fáze diagnostické a fáze plánování léčby, s návazností na moderní poznatky neuropsychologie, vývojové teorie, narativní práci s příběhem dětí. Zaměříme se na práci s emocemi dětí, specificky s pocitem viny, studem, vztekem a agresí dětí. Dále si osvojíme základní postupy terapie s dětmi v klinické praxi. Předposlední setkání zaměříme na spolupráci s rodiči a celou rodinu v rámci GTDA. Poslední setkání věnujeme kreativitě a jejímu využití v terapii dětí, se zaměřením na některé konkrétní tvořivé metody práce. Po celou dobu výcviku budeme kreativně využívat různých metod práce s dětmi, jako jsou: pískoviště, figurky, hlína, metafory, psaní příběhů atd. Teorii a metodologii integrujeme skrze diskuse, kazuistiky, supervize konkrétních případů a samotné tvořivé přístupy práce.

Výcvikoví zahraniční lektoři patří mezi světově uznávané kapacity v oblasti GTDA, vyučují na nejlepších výcvikových pracovištích v Gestalt terapii V USA a UK, na univerzitách, jsou zkušení bohatou praxí s dětmi, adolescenty i rodinami, specializují se na vzdělávání v oblasti GTDA, podílejí se na moderních výzkumech v této oblasti, publikují své články v různých odborných periodicích. Lektoři z ČR patří mezi přední lektory terapie dětí v Gestalt modalitě v ČR, mají bohatou praxi v GTDA a podílejí se na komplexním rozvoji vzdělávání a terapie dětí v ČR.

V rámci výcviku se budou střídat dva typy setkání:

1) metodologické semináře. Budou obsahovat část teoretickou, nácvikovou i sebezkušenostní, prožitkovou. Budou probíhat od pátečního večera do neděle odpoledne, v rozsahu 16 hodin. Překlad z anglického jazyka u zahraničních lektorů je zajištěn.

2) integrační víkendy. V nich se zaměříme na integraci tématu z minulého setkání, diskuse, kazuistiky, pravidelně proběhne supervize v menších skupinkách pod vedením Gestalt supervizora. Zahrneme i drobnější témata typu právní aspekty práce s dětmi, skupinová terapie dětí, atd. Setkání budou probíhat od soboty do neděle, v rozsahu 13 hodin (7 hodin integrace, 6 hodin supervize).

 

Lektoři výcviku:

Felicia Carroll (USA) – přes30 let spolupracuje s Violet Oaklander, učí a superviduje Gestalt terapii dětí a adolescentů po celém světě, je ředitelkou a trenérem West Coast Institute for Gestalt Play Therapy, je editorem International Gestalt Journal, více o ní na www.feliciacarroll.com

Christine Stevens (UK) – od roku 1987 se věnuje postupně Gestalt terapii s dětmi a rodinami, její supervizi, tréninku po celém světě, je editorem British Gestalt Journal, specializuje se na téma tvořivého přístupu k terapii dětí a využívání různých tvořivých metod v kontaktu s nimi. Více o Christine Stevens na www.psychotherapynottingham.com

Alena Vávrová (ČR)  - psycholožka a Gestalt terapeutka pro děti a dospělé, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze, dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých, v současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiny v Praze. Zaměřuje se ve své praxi na využívání terapeutického pískoviště, tento nástroj i vyučuje v rámci ČR a Slovenska. www.detsky-psycholog.cz

Alžběta Michalová (ČR) - psycholožka a Gestalt terapeutka, absolventka postgraduálního výcviku v GTDA a členka EAGT, specializuje se na individuální a skupinovou terapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a dospělými. Zaměřuje se na emoční nestabilitu, vývojovou a rodinnou problematiku, psychosomatické potíže, postresové a traumatické poruchy, potíže se sociálním přizpůsobením a na sebezkušenostní skupinovou dynamiku. Od roku 2007 je lektorkou v IVGT. Více o ní na www.deti-psychoterapie.cz.

Kamila Wawroszová (ČR) – dětská klinická psycholožka a Gestalt terapeutka, absolventka postgraduálního výcviku v GTDA, s atestací s klinické psychologie, systematické psychoterapie a dětské klinické psychologie. Má mnohaleté zkušenosti z oblasti dětské klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychoterapie jak ve státních zdravotnických zařízeních, tak ve své soukromé praxi. Od roku 2012 pracuje jako dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka na Psychosomatické klinice v Praze. Zároveň provozuje soukromou psychologickou praxi a přednáší. Více o ní na www.detsky-klinicky-psycholog.cz

Kamil Janhuba (ČR) – vedoucí lékař Oddělení dětské psychiatrie a psychologie Fakultní nemocnice Brno, Gestalt terapeut pro děti a dospívající, absolvent postgraduálního výcviku v GTDA. 

 

Plánovaná témata metodologických setkání:

1. Základní principy GT s dětmi a  adolescenty, úvod do tématu (A. Michalová, A. Vávrová)

2. Assessment, Diagnosis and Treatment Planning in Gestalt Play Therapy (osvojení si základních teoretických principů GTDA, využívání těchto principů ve zhodnocení a diagnostikování v rámci kontaktu s dítětem, praktické využívání toho, jak plánujeme péči o dítě, v rámci modelu V. Oaklander) (F. Carroll)

3. Anger, Aggression, Shame and Guilt in Working with Children/Adolescents (jak zacházet s pocitem viny, se studem dětí, jeho význam a vývoj ve vztahu k budování Self dítěte, propojení s vyjadřováním dětského hněvu a destruktivním agresivním chováním, rozvoj sebepřijetí a sebehodnoty dítěte podle modelu V.Oaklander) (F.Carroll)

4. Processes of Integration and Writing Life Narratives (využívání práce s příběhem k léčbě traumatu a ztráty u dětí, osvojení si metody narativního psaní pro děti, které pomáhá obnovit zdravý vývoj dítěte) (F. Carroll)

5. GTDA v klinické praxi (kontext spolupráce s psychiatrem, GTDA s ohledem na konkrétní diagnózy podle MKN X. (K. Wawroszová, K. Janhuba)

6. Spolupráce s rodiči a rodinou v rámci GTDA (Ch. Stevens)

7. Tvořivost v GTDA (Ch. Stevens)

 

Termíny setkání ve školním roce 2016/2017:

16. - 18. 9. 2016 - Úvod do GTDA 

19. - 20. 11. 2016  - Integrační setkání

20. - 22. 1. 2017 - Stud, vina a agrese v GTDA (Felicia Carroll)

4. - 5. 3. 2017 - Integrační setkání

12. - 14. 5. 2017 - Životní příběh dítěte a integrace (Felicia Carroll)

3. - 4. 6. 2017 - Integrační setkání

8. - 10. 9. 2017 - Zhodnocení, diagnostika a plánování léčby v GTDA (Felicia Carroll)

14. - 15. 10. 2017 - Integrační setkání

Vzdělávací program je akreditovaný MŠMT - Č.j.:MSMT-20351/2013-1-416.

 MÍSTO: Praha (Mateřská škola Masná pro metodologické semináře, Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 6 pro integrační semináře)

Postgraduální vzdělávání je určeno pro absolventy presenční části výcviku v Gestalt terapii (INSTEP, Dialog, IVGT…), s předpokladem, že praxe s dětmi, adolescenty nebo rodinami je aktuální anebo v blízké době dostupná. 

DOTAZY: Pro dotazy k obsahu seminářů se obracejte na Alenu Vávrovou ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 777 880 573),pro dotazy k přihlášce a k registraci na Alžbětu Michalovou ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 737 105 462). Finanční a administrativní stránku má na starosti Ing. Libuše Hummelová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 724 262 317).

CENA: průměrně 20.400Kč včetně DPH (16.860Kč bez DPH) za jeden školní rok (obsahuje 3 metodologická setkání, 3 integrační setkání včetně supervize – 19,5 hodiny supervize/rok, pracovní materiály). Částku je možné rozložit do 2 splátek, 50% celkové částky je splatné do 30. června 2016, druhá část platby do 31. ledna 2017. Výcvik trvá 5 semestrů, 2,5 roku a jeho celková cena vyjde tedy na 51 000 Kč (7 metodologických setkání, 5 z nich se zahraničními lektory, 7 integračních setkání, vč. supervize.)

Vzhledem k různé finanční náročnosti jednotlivých částí výcviku, především jeho prvního školního roku, platby budou během výcviku rozložené následujícím způsobem:
školní rok 2016/2017: 25.000 Kč, 1. semestr 12.500 Kč (placeno do 30.6.2016), 2. semestr 12.500 Kč (placeno do 31.1.2017)
školní rok 2017/2018: 20.400 Kč, 1. semestr 10.200 Kč (placeno do 31.7.2017), 2. semestr 10.200 Kč (placeno do 31.1.2018)
školní rok 2018/2019: 5.600 Kč (placeno do 31.7.2018)
Platby zasílejte na účet č.: 297297/5500 (Raiffeisenbank), VS: vaše telefonní číslo, do zprávy pro příjemce: GTDA a vaše jméno. Platbu je možné po domluvě individuálně rozložit i do menších částí či platit na místě v hotovosti. Faktury vám vystaví Ing. Libuše Hummelová, ředitelka IVGT, která spravuje administrativu výcviku v GTDA (kontakt viz níže).