Přihlášení

Interní část je pro studenty a absolventy výcviku. Nemáte-li heslo, napište si o něj na: info@gestalt-praha.cz.

Odběr NewsLetteru

webarchiv_certifikat_c

Naše stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Gestalt-praha.cz O Gestalt přístupu Gestalt terapie s dětmi a adolescenty
Gestalt terapie s dětmi a adolescenty

Gestalt terapie hrou

(Napsala: PhDr. Alžběta Michalová)

Z historie...

počátky Terapie hrou můžeme hledat u terapeutů z psychoanalytické školy Hermine Hellmuthové, Melanie Kleinové a jungiánské větve Margret Lowenfeldové, která již v roce 1925 začala při terapeutické práci s dětmi využívat sand play – pískoviště.

Jejich práce se zakládají na teorii přenosu, obranných mechanismů, symbolů a objektních vztahů. S podporou pozorování a analýzy dětské hry, kresby, práce s pískovištěm apod. se snaží vysledovat zákonitosti a možnosti léčení psychických potíží.

Od 20.let 20. století vznikají vývojové teorie Abrahama Maslowa, Erika Eriksona, Jeana Piageta, Lawrence Kohlberga a Johnyho Bowlbyho, které se významným způsobem podílejí na postoji k dětským vývojovým potřebám a oslabením a ovlivňují tak terapeutickou a poradenskou práci s dětmi a adolescenty.

V 60.letech se v kontextu těchto teorií a i společenského vývoje prosazuje v psychologickém světě existenciální, humanistické myšlení, které vidí člověka jako bytost. Nepotřebuje být analyzována a interpretována, aby se uzdravila. Klade velký důraz na potřeby a prožívání jedince, posouvá ho z pozice objektu na subjekt, který je respektován takový jaký je.

Jedním z významných představitelů této 3. cesty (vedle behaviorismu, psychoanalýzy je to právě humanistická psychologie) je Carl Rogers.

Analogii jeho práce s dospělými rozvinula Virginie Axlineová v nedirektivní terapii hrou. Věřila ve schopnost dětí revitalizovat jejich vnitřní léčebné zdroje pomocí aktivního naslouchání. V této terapeutické modalitě k žádoucím změnám nedochází pod vnějším tlakem, terapeut je „pouze" zodpovědný za vytvoření optimálních podmínek a podporu terapeutického procesu.

Na terapeutickém poli se prosazuje také Gestalt terapie, kterou zakládá ve 40. letech Fritz Perls svou terapeutickou filosofií „tady a teď" a z těchto kořenů vyrůstá i Gestalt terapie hrou.

Nestorem Gestalt terapie hrou...

je Violet Oaklanderová, která od 80. let 20. století pracuje s dětmi a dospívajícími. Dominantou její terapeutické práce je respekt k dítěti v jeho osobitosti v kombinaci s využitím nesčetných nástrojů pomáhajících dětskému klientovi vyprávět svůj příběh, jehož "slova" nalézá uprostřed pískoviště, ve tvaru hlíny a v mnoha dalších projektivních a tvořivých materiálech. Některé příběhy a způsoby práce můžeme nalézt v knize Windows to our children, do češtiny byla přeložena pod názvem Třinácté komnaty dětské duše.

Hlavním nástrojem Gestalt terapie hrou je dialogický terapeutický vztah, terapeut pomocí - pro dítě nejpřirozenější činností – hry podporuje děti v uvědomování si a vyjadřování vlastních potřeb a rozvíjí vnitřní sebeozdravné zdroje (self nurturing source). Využívá pískoviště (sand tray), modelování, vyprávění příběhů a běžných her k tomu, aby dětský klient byl v uspokojivém kontaktu se sebou a okolím, aby mohl integrovat zážitky, které jsou zátěžové a verbálně obtížně přístupné.

Hlavní směr, kterým se Gestalt terapie hrou nechává vést při terapii hrou je porozumění Beisserově paradoxní teorii změny, tedy když podporuje svého malého klienta v tom, kým je a ne v tom, kým není.

Vzdělávání v Gestalt terapii hrou

Institut pro výcvik v Gestalt terapii organizuje postgraduální vzdělávání v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty. Aplikací Gestalt přístupu pro práci s dětmi a adolescenty se v našem Institutu zabývají Mgr. Alena Vávrová a PhDr. Alžběta Michalová, kteří výcvik organizují. První postgraduální výcvik byl otevřený v roce 2014 ve spolupráci se zahraničními lektory, jako je např. Felicia Carroll (USA), Christine Stevens (US) a Neil Harris (US). O výcvik byl enormní zájem, což ukazuje na potenciál, který Gestalt přístup pro práci s dětmi má.