Přihlášení

Interní část je pro studenty a absolventy výcviku. Nemáte-li heslo, napište si o něj na: info@gestalt-praha.cz.

Odběr NewsLetteru

webarchiv_certifikat_c

Naše stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Gestalt-praha.cz O Gestalt přístupu Gestalt v klinické praxi

Gestalt v klinické praxi

Užití gestalt přístupu prodělalo od doby Perlse značné změny. Původní styl měl často spíše workshopový charakter, založený na rychlé a efektivní individuální práci ve skupině. Později byl kladen větší důraz na systematickou a bezpečnou terapii a to jak individuální, tak skupinovou, párovou i rodinnou.

Nyní je gestalt terapie široce využívána v klinické praxi jak ve světě, tak v České Republice. Gestalt terapeuti u nás pracují v soukromých psychiatrických a psychologických praxích i v klinických zařízeních, například na otevřeném oddělení Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, v Nechanicích na protialkoholním oddělení Psychiatrické kliniky Hradce Králové, v Psychosociálním centru v Přerově, či v Centru komplexní terapie v Liberci.
 

Emoční prožívání

Gestalt terapie pracuje cíleně s emočním prožíváním. To se ukazuje jako výhodné u klientů s úzkostnými a depresivními obtížemi, kterým nepostačuje racionální zpracování jejich problémů. Emocím se věnuje pozornost v rámci vztahu s terapeutem nebo v interpersonálních interakcích ve skupině.

Klient se učí uvědomovat si a pojmenovat své pocity teď a tady, vzít si za ně odpovědnost a otevřeně je vyjadřovat v interpersonálních situacích. Podstatnou součástí gestalt přístupu je práce s tělem a tělesným prožíváním. Důraz na uvědomění si aktuálních tělesných prožitků, pohybové experimenty a zvědomování individuálního významu tělesných příznaků je užitečné při terapii psychosomatických obtíží včetně poruch příjmu potravy.
 

Oblasti nasazení

Gestalt terapie se často používá při práci s lidmi s určitým stupněm osobnostního narušení. Zde je zvláště výhodné zacílení terapie na prožívání situace teď a tady v rámci vztahu. Klienti si postupně více uvědomují svůj podíl na dysfunkčních formách interakcí a vzorců chování a učí se vzít si za ně odpovědnost. Využívá se zpětná vazba od ostatních členů skupiny či terapeuta a přímé vyjadřování aktuálního prožitku.

Práce s psychotickými příznaky není hlavní oblastí využití gestalt terapie. Nicméně existují dobré s zkušenosti s užitím modifikovaného gestalt přístupu u lidí s psychotickou zkušeností. Důraz je zde kladen na bezpečí, strukturu a časování intervencí. Po odeznění akutní psychotické epizody je pro klienty významné uvědomění si vlastního prožívání a zorientování se v sobě samém, to vše v rámci bezpečného a reflektovaného terapeutického vztahu.

Gestalt terapie je často využívána při léčbě závislostí. Předpokladem pro její uplatnění je motivace ke změně. Výhodné je zaměření na emoční a tělesné prožívání, které pomáhá vyhýbat se racionalizacím. Důraz je kladen na sebeuvědomění a sebepřijetí. Terapie není redukována na problém závislosti, využívá funkční a tvořivé aspekty klientovy osobnosti.

Výhodné je užití gestalt přístupu při terapeutické práci s dětmi. Podstatný je zde velký kreativní potenciál gestalt terapie s možností užití arteterapeutických technik. Dětské psychice je blízký důraz na prožívání vztahu a soustředění se na dění teď a tady.

Gestalt terapie nabízí mnoho užitečných technik, zvláště pro zvýšení sebeuvědomění a práci s emocemi. V první řadě však gestalt přístup poskytuje terapeutovi pevné praktické i teoretické zázemí, způsob nazírání terapie a terapeutického vztahu. Gestalt terapeut pracuje s vlastním vědomým prožíváním, které využívá jako terapeutický nástroj. Předpokladem k tomu je neustálá sebereflexe ve vztahu s klientem a kvalitní supervize terapeutické práce.
 

Gestalt přístup a osobní rozvoj

"Život, který žije moderní člověk, neodpovídá jeho kapacitě. Žije buď v minulosti, kterou se snaží uchopit, nebo v budoucnosti, které se bojí, a snaží se ji ovlivnit. Přítomnost je pro něj obtížná a snaží se ji odstranit z cesty."

Fritz Perls, zakladatel gestalt terapie

Pro gestalt přístup v plné míře platí totéž, co pro ostatní oblasti humanistické psychologie a psychoterapie. Je zaměřen na posílení uvědomování, podporu růstu a rozvoj potenciálu - což mohou využít nejen nemocní, ale i zdraví lidé. Díky svým schopnostem mohou dokonce získat daleko víc než nemocní!

Gestalt přístup klade velký důraz na přítomnost a uvědomování, co se v přítomném okamžiku děje. Pomáhá člověku, který se rozhodne jej použít, stát na vlastních nohou. Umožňuje mu uvědomit si a přijmout popřené a nevědomé aspekty sebe sama a převzít odpovědnost za své akce, myšlenky i pocity.

Práce se zdravými lidmi (hranice mezi zdravím a nemocí je přitom poměrně nejasná … každý člověk někdy prožívá určité psychické problémy) probíhá ve skupině nebo individuálně. Ve skupině lze zažít jednotlivé workshopy (práce se sny, partnerské vztahy, Cesta hrdiny apod.), podstatnější účinek však mají skupiny, které se scházejí a pracují dlouhodoběji (skupiny osobního rozvoje, ženské skupiny apod.). Takové skupiny u nás existují v Praze, v Liberci, v Plzni i na jiných místech. Řada gestalt terapeutů má s vedením těchto skupin několikaletou zkušenost.

Individuální setkání probíhají podobně jako terapie - jejich základem je setkání v bezpečném prostoru (vystoupení z koloběhu života), při kterém mohou věci "probíhat jinak". Člověk, který se rozhodne pro práci na sobě, má při tom čas i na setkání se sebou - a může si lépe ujasnit své cíle a potřeby. Setkání s terapeutem je živým dialogem, který oba obohacuje. Je jedinečné, zajímavé, vzrušující - a smysluplné.

Lidé se při něm hodně naučí o své síle (a slabosti), o své citlivosti, schopnosti milovat - a o své odpovědnosti. Mají možnost zlepšit a prohloubit vztah k sobě. Hledání a zkoušení nového je vede k uvolnění některých zábran a k objevu nových možností, k hlubšímu pochopení situací, svého života a sebe. Vedou je k integraci a jejímu vyjádření i v reálném životě, při setkání s ostatními lidmi.